Under gårdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) årets vårbudget. Även riktlinjerna för den ekonomiska politiken och prognoser på hur den ekonomiska utvecklingen kan komma att se ut framöver presenterades. Det sistnämnda bekräftade, trots att högern förnekar det; att Sveriges ekonomi är oerhört stark, sysselsättningsgraden är rekordhög och att arbetslösheten fortsatt sjunker. Dessutom visar det att vi omvandlat de massiva underskotten som den borgerliga regeringen lämnade efter sig till överskott och att Sverige har bland de högsta tillväxttakterna i EU.

När den socialdemokratiskt ledda regeringen flyttade in på Rosenbad var smörgåsbordet långtifrån dukat. Den borgerliga regeringen lämnade efter sig en hög arbetslöshet, skyhög ungdomsarbetslöshet, växande statsskuld och massiva budgetunderskott. Nyss nämnt är mer regel än undantag; tre gånger av tre möjliga har de borgerliga lyckats lämna över regeringsmakten med kraftiga budgetunderskott och växande arbetslöshet som facit. Det i sin tur resulterar i att socialdemokratins första uppgift, efter att ha återtagit regeringsmakten, är att städa upp i de offentliga finanserna och se till att människor kommer i arbete. Det sistnämnda är nu slutligen gjort; ett underskott på 62 miljarder kronor har omvandlats till ett överskott på 40 miljarder kronor för 2016. Arbetslösheten är den lägsta sedan 2008 och sysselsättningsgraden är den högsta sedan 1992. Men vi är givetvis inte nöjda där – även om vi kommit en bra bit på vägen.

Årets vårbudget innebär ett steg ytterligare på vägen. När det nu återigen är ordning och reda på de statliga finanserna och prognoserna framåt ser ljusa ut lägger regeringen nu fram en budget där prioriteringarna är välmotiverade och tydliga. Godbitarna är enligt mig många, men jag tänker främst belysa de satsningar som nu förelås på polisen, skolan och klimatet. Därutöver torde även satsningar på förlossningsvård samt barn- och ungdomspsykiatri lyftas fram. Regeringen väljer att lägga 700 miljoner kronor extra till polisen. Det skulle enligt uppgifter leda till cirka 10 000 nya poliser framgent och även till att nya polishögskolor anläggs, däribland bland annat en oerhört efterlängtad satsning på Malmö. Min förhoppning är att det även satsas riktat mot att höja polisernas löner – det då de riskerar livet varje dag i tjänsten, och att lönen är en av de viktigaste parametrarna om intresset för yrket ska öka motsvarande utbyggnaden av platsantalet på högskolorna. Det är en orolig tid, Sverige drabbades nyligen av den mest avskyvärda terrorn vilket har spätt på oron. Här visar regeringen att man tar det på allvar, tryggheten för medborgarna är även fortsatt en högprioriterad fråga – som sig bör.

Vidare avsätts en halv miljard kronor till de grundskolorna där behoven är som allra störst. Även gymnasieskolans introduktionsprogram tillskjuts 150 miljoner kronor. De här riktade statliga satsningarna är oerhört välkomna då rådande system kan upplevas en aning skevt, för mig är det självklart – att pengarna måste fördelas så att de skolor med störst behov också får mest. Det är det enda sättet att uppnå en jämlik kunskapsskola där alla elever ges möjlighet att, utifrån sina egna medhavda erfarenheter och förutsättningar, nå de mål som finns uppsatta. Aktuell satsning läggs till tidigare välfärdsmiljarder – vilket i sin tur innebär att regeringen satsat 11 miljarder riktat till skolan enbart i år. En parantes, vilket inte har hunnit beaktas i budgetarbetet, är den offensiva skolpolitik som antogs av partikongressen. Socialdemokratin har verkligen flyttat fram positionerna på området, och jag ser med tillförsikt fram emot arbetet framgent när det ska brytas ned och förhoppningsvis verkställas.

Sverige står i framkant vad gäller klimatomställning. Förra årets omtalade Paris-avtal kom till stånd mycket tack vare hårt arbete från den svenska regeringens sida, i synnerhet från den tidigare miljöministerns sida. Satsningen innebär ett offensivt klimatpolitiskt ramverk vilket är tänkt vägleda framtida regeringar. Även den miljöstyrande effekten i skattesystemet ska öka och styra arbetet mot exempelvis klimatsmarta transporter och energislag. Ambitionen om ett fossilfritt Sverige lyser igenom, och satsningen i aktuell vårbudget ingjuter hopp om att vi faktiskt kan nå dit. Det i sin tur genererar nya jobb när exempelvis massiva infrastrukturssatsningar, däribland på järnvägen, planeras framgent.

Sammanfattningsvis, regeringen har presenterat en offensiv vårbudget där ”vinnarna” helt klart är polisen, skolan och klimatet. De borgerliga företrädarna tävlar om vem som på det mest meningslösa sättet kan såga budgeten – utan att lyckas nämnvärt. Faktum kvarstår, socialdemokratin har återigen rensat upp efter en borgerlig regering; underskott har blivit överskott, arbetslösheten sjunker stadigt samtidigt som sysselsättningsgraden ökar och prognoserna visar att Sveriges ekonomi står oerhört starkt. Samtidigt ska det tilläggas att vi för närvarande har en av de högsta tillväxttakterna inom EU.

Ovanstående är givetvis ingen tillfällighet. Det är resultatet av målmedveten och skarp socialdemokrati.

Henrik Andersson

Annonser